Vozidlo na prepravu nebezpečných vecí. ADR schvaľovanie

Inšpekčný orgán typu A 

ADR schvaľovanie vozidiel. 
Vykonávame inšpekcie dokončených vozidiel, vozidiel po prestavbe a  dovezených vozidiel podľa príslušných ustanovení časti 9 kapitol 9.2 až 9.8 dohody ADR.